Teritoriu

 

 

 

Program activitate  Animare & Informare

Convocator sedinta AGA 27 07 2018 ora 12

 

Convocator de Sedinta din data de 30 07 2018  ora 11  sediul  GAL

 

 

 

 

CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite

GAL DRUMUL VOIEVOZILOR este situat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, în partea de S-SE a județului Prahova, în vecinătatea orașului Ploiești, fiind străbătut de Autostrada A3 București-Ploiești, precum și numeroase drumuri județene și comunale, care împreună formează o importantă rețea de transport ceea ce facilitează accesul in teritoriu crescându-se astfel potențialul economic al zonei.

Teritoriul parteneriatului este omogen, are o suprafata de 226,39 kmp, fiind constituit din urmatoarele unităţi administrativ-teritoriale ale judeţul Prahova-parteneri publici 20,68℅:  Comuna Dumbrava, Comuna Bărcănești, Comuna Berceni,  Comuna Gherghița, Comuna Olari, Comuna Râfov alături de ceilalți 23 membrii, care reprezinta mediul privat, societatea civila avand o pondere de  79,32℅ in componenta GAL. 

  1. Caracteristici geo-climatice si de mediumicroregiunea se regaseste in zona subcolinară situată în apropierea liniei de contact dintre zona piemontană şi Subcarpaţi şi face parte din unitatea morfologică denumită Câmpia Înaltă a Ploieştilor. Clima este temperat-continentală moderată, cu ierni geroase, cu ninsori relativ abundente, cu veri calde, secetoase, primăverile sunt scurte, iar toamnele reci. Climatul este tipic de câmpie, iar din punct de vedere al etajului climatic prezintă o nuanţă de ariditate datorită influenţelor continentale. Datorită diversităţii deosebite de biotopuri si habitate, teritoriul se bucură de un bogat inventar de specii de flora si faună sălbatică din care nu lipsesc speciile rare, speciile de importanţă comunitară, in acest context menţionăm SIT-ul natural Coridorul Ialomiței (cod SIT, ROSCI0290). Se situează, parțial, pe teritoriul comunelor Berceni (0,01kmp), Dumbrava (4,57kmp), Gherghița (2,32kmp), Olari (0,43kmp) și Rîfov (8,52kmp). În anul 2011, prin Ordinul nr.2387/2011 pentru modificarea Ord.1964/2007 a fost declarat arie naturală protejată și Situl Natura 2000 Coridorul Ialomiței.

Tabel 1Lista-ariilor-naturale-protejate-Natura-2000_Microregiunea Drumul Voievozilor 

Codul SIRUTA Județ Comuna Zone NATURA 2000 Cod SIT Suprafață kmp
130552 Prahova Bărcanești
130614 Prahova Berceni Coridorul

 

Ialomiței

ROSCI0290 0,01
133090 Prahova Dumbrava Coridorul  Ialomiței ROSCI0290 4,57
133438 Prahova Gherghița Coridorul Ialomiței ROSCI0290 2,32
136250 Prahova Olari Coridorul Ialomiței ROSCI0290 0,43
135020 Prahova Rîfov Coridorul Ialomiței ROSCI0290 8,52
Total teritoriu GAL     15,85
  1. Caracteristici demografice

Prezentarea principalelor caracteristici demografice se vor referi la următoarele aspecte: informaţii privind comunităţile prezente, tendinţele demografice : îmbătrânire-întinerire, exod rural, etc.

Pentru Gal „Drumul Voievozilor” se constată o ușoară creștere numerică a populației. Dacă în anul 2005 regiunea înregistra 29.069 locuitori, în anul 2011 ajunge la valoarea de 29495 locuitori. Creșterea efectivă pentru perioada analizată este de 426 locuitori, un indice de dinamică de 1,9%. Din punct de vedere al structurii populaţiei pe sexe, se remarcă în teritoriul analizat un echilibru in raportul demografic pe sexe, populaţia feminină fiind cu doar 1,04% mai mare decât cea masculină. Structura populaţiei pe sexe și vârste exercită o influenţă determinată de evoluţia colectivităţilor umane, atât prin implicaţiile sale demografice, cât şi prin consecinţele economice şi sociale. Ca element comun, trebuie specificat faptul că exista o pondere usor crescuta a populatiei feminine în toate localităţile componente.

Densitatea teritoriului este situată sub densitatea judeţului Prahova pe teritoriul căruia se întinde. Valoarea medie a densității este de 131,883 locuitori/kmp. Totuşi, ea depăşeşte pragul de 131,883 locuitori/kmp în comunele Bărcănești (257.4 locuitori/kmp), Berceni (203,2 locuitori/kmp), dar și ceva mai mică în comunele Gherghița (57,7locuitori/kmp) și Dumbrava (71,4locuitori/kmp). Anexa 2 Fisa de prezentare a teritoriului

Din statistica datelor a reieșit faptul că teritoriul acoperit de GAL DRUMUL VOIEVOZILOR cuprinde zone sărace-in acest sens putem enumera comunele Gherghița, unde valoarea IDUL-ui este cea mai mică (45,29), Olari (46,17) și Dumbrava (52,13). De remarcat că la nivelul teritoriului din cele 6 unități administrativ-teritoriale analizate, 3 au valori ale Indicelui de Dezvoltare Umană Locală mai mic de 55 ,conform tabelului de mai jos.

Tabel 2. Indicele de dezvoltare umană locală – 2011

Codul SIRUTA Județ Comuna IDUL
130552 Prahova Bărcanești 72,92
130614 Prahova Berceni 66,51
133090 Prahova Dumbrava 52,13
133438 Prahova Gherghița 45,29
136250 Prahova Olari 46,17
135020 Prahova Rîfov 57,49
   

Sursa: Lista-UAT-cu-valorile-IDUL

La recensământul din octombrie 2011, înregistrarea etniei, limbii materne şi a religiei s-a făcut pe baza liberei declaraţii a persoanelor recenzate. Prin urmare, datele existente ne indică 96,27% români , din care 3,73% romi.

Tabel 3. Lista minorităților – 2011- Microregiunea Drumul Voievozilor 

Codul SIRUTA Județ Comuna Rromi Maghiari Ceangăi Altă etnie
130552 Prahova Bărcanești 300 3 3
130614 Prahova Berceni 6 3
133090 Prahova Dumbrava 746 3
133438 Prahova Gherghița
136250 Prahova Olari
135020 Prahova Rîfov 65
Total teritoriu GAL 1117 3 3 6

Sursa:Populatia-stabila-dupa-etnie-judete-municipii-orase-comune-in-2011

În teritoriul GAL are sediul si isi desfasoara activitatea ONG Asociatia Romilor Cantemir ca factor de coagulare a populatiei de etnie roma -1117 romi la nivelul microregiunii – avand ca scop analizarea nevoilor si deficientelor in plan social, profesional,somaj –locuri de munca, precum si identificarea si  implementarea solutiilor ca raspuns la nevoile persoanelor de etnie roma aflate in situatii dificile.

Patrimoniul arhitectural și cultural din teritoriu se defineste prin existenta unor monumente arheologice şi arhitecturale, precum si prin pastrarea  si transmiterea din generatii in generatii a traditiilor – a patrimoniului  imaterial cu toate aspectele sale culturale diverse .

Caracteristici economice

Potrivit datelor statistice disponibile, in anul 2011, la nivelul teritoriului, din totalul de 29495  de locuitori, se înregistra un numar de 2.350 salariați – cuprinzând aici persoanele care desfasurau o activitate economica retribuită. La nivelul teritoriului GAL DRUMUL VOIEVOZILOR se înregistrează, conform datelor oficiale prelucrate de la Direcția județeană de Statistică Prahova, un număr de 570 șomeri, iar repartizarea populatiei active pe principalele domenii de activitate reflectă preponderența acestora în agricultură.

Activitatea economică din teritoriul GAL DRUMUL VOIEVOZILOR este reprezentată prin unităţi economice, care prelucrează în general resursele existente în teritoriu şi angajează o parte din populaţia activă a teritoriului.

Agricultura: sectorul agricol este reprezentat de următoarele activități preponderente, insuficient dezvoltate in raport cu potentialul microregiunii: creșterea animalelor și a păsărilor, cultivarea cerealelor, legumicultura și apicultura. Resursele pe care se bazează potenţialul agricol al teritoriului sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, păşuni, fâneţe, păduri, produse animaliere şi vegetale). Fondul funciar agricol constituie principala sursă naturală a teritoriului, funcţia dominantă în profilul economico – social, fiind dezvoltarea agriculturii cu cele două ramuri principale: cultura vegetală şi creşterea animalelor (culturile dominante în teritoriu sunt: cerealele si legumele) .

Tabel. 1. Suprafața administrativă a GAL-ului „DRUMUL VOIEVOZILOR” – 2011

2011 Pondere (%)
Agricola din care:

 

185.8

168.51

 

100
-arabila

 

168.51

 

90.69
-pășuni

 

16.74

 

9.01
-fânețe

 

0.09

 

0.05
-vii si pepiniere viticole

 

0.33

 

0.18
-livezi si pepiniere pomicole

 

0.13

 

0.07
Terenuri neagricole total

 

40.59

8.31

 

100
-păduri si altă vegetație forestieră

 

17.62

 

43.41
-ocupată cu ape, bălți

 

3.06

11.19

 

7.54
-ocupată cu constructii

 

11.19

6.56

 

27.57
-căi de comunicații și căi ferate

 

6.56

 

16.16
-terenuri degradate și neproductive

 

2.16

 

5.32
TOTAL 226.39

 

Sursă: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B

După cum se poate observa  în tabelul de mai sus, terenurile agricole ocupă o suprafaţă de 185,8kmp, reprezentând un procent de 82,07% din suprafaţa totală administrativă, cea ce conferă un potențial ridicat microregiunii din punct de vedere al dezvoltării sectorului agricol prin modernizarea exploatațiilor agricole.

Conform datelor statistice disponibile, rezultă că 17,93% reprezintă suprafeţele cu terenuri neagricole.

De asemenea, din suprafaţa agricolă totală, ponderea cea mai mare o deţine terenul arabil (90,69%), urmat de  păşuni (9,01%). Viile şi pepinierele viticole, fâneţele, livezile şi pepinierele pomicole reprezentau în anul 2011 o pondere aproape nesemnificativă din totalul suprafeţei agricole.

Desi preponderente activitățiile agricole se defașoara fragmentat, pe terenuri mici, familiale, în regim privat cu un randament destul de scazut din lipsa accesului la noile cunostinte si tehnologii de productie – lipsa informarii, lipsa fondurilor, lipsa utilajelor agricole de tehnologie moderna, din cauza înrautatirii  conditiilor de clima precum si a calamitatilor naturale care au avut loc în anii precedenti, productia agricola a inregistrat o scădere continuă la producatorii particulari, care au lucrat individual terenul agricol astfel că încurajarea tinerilor fermieri, precum si asocierea fermierilor într-o forma legal-constituită devine imperios necesară pentru punerea în comun a suprafețelor agricole, a resurselor umane și materiale în scopul obținerii unei productivități ridicate și implicit a unor produse de calitate.

Avand domenii relevante pentru teritoriul acoperit de GAL una in sectorul zootehnic cea de-a doua in sectorul vegetal se remarca la nivelul microregiunii, dintre parteneri, doua asociatii – ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE SI PASARI RIFOV si -ASOCIATIA AGROLEGUMICOLA OLARI, insa avand in vedere particularitatiile si traditiile zonei Drumul Voievozilor, in sensul stranselor legaturi intre fermierii locali, se releva necesitatea infiintarii unor noi forme de asociere in domeniul agricol .

In urma discutiilor avute in teritoriu precum si din chestionarea populatiei in special a micilor fermieri a rezultat ca  exista interesul privind constituirea unor forme asociative  ca modalitate de imbunatatire a activitătii lor, determinata fiind  de posibilităţile individuale scăzute de capitalizare a gospodăriei familiale proprii, respectiv  acestia nu-si permit  să-şi asigure toate mijloacele necesare pentru modernizarea propriilor exploatatii. Prin constituirea unor forme asociative micii producători din microregiune  intentioneaza reducerea  efectelor nedorite ale lipsei de capital si a dificultăţilor cu care se confruntă,  necesitatea asocierii fiind justificata  de cooperarea dificilă cu unităţile prestatoare de servicii, mai ales  când suprafaţa  exploataţiei este redusă, precum şi de lipsa sau slaba dezvoltare a structurilor de procesare si marketing a produselor avand in vedere faptul ca -individual in gospodariile proprii marketingul se reduce doar la vanzarea in pietele agroalimentare din orasele apropiate sau  locale (limitrof teritorului exista piata din  vecinatatea DN1A,sat Pucheni Mari). Din analiza datelor rezulta ca dezvoltarea relaţiilor de asociere şi cooperare de-a lungul fluxurilor tehnologice, de producere a materiilor prime agricole in concordanta cu specificul si suprafetele agricole din teritoriu, va  permite concentrarea producţiei în exploataţii agricole de dimensiuni optime, precum şi diversificarea, specializarea, prelucrarea şi valorificarea produselor agricole.

În concluzie, stimularea constituirii și promovării formelor asociative, se impune ca urmare a situatiei prezentate mai sus si se estimeaza a avea ca efect valorificarea produselor la standardele si calitatea ceruta de piata, la nivelul exigentelor europene si internaționale. 

Industrie, comerț și servicii: poziția geografică și apropierea de municipiul Ploiești reprezintă un avantaj pentru dezvoltarea industrială în teritoriul GAL DRUMUL VOIEVOZILOR, de altfel, în prezent, existând  legături de colaborare între firmele care–si desfășoara activitatea în microregiune si principalii actori din sectorul industrial judetean.

Comerţul şi serviciile sunt prezente în teritoriu prin activităţi diversificate oferite populaţiei, precum: fabricarea produselor de panificaţie şi patiserie, activităţi de construcţii, zidărie, etc. Mica industrie este reprezentată în teritoriul GAL –ului de către operatori economici care desfăşoară activităţi din domeniile: constructii, panificatie, procesarea lemnului, industria prelucrarii metalului, piscicultura.

Concluzii: Modernizarea activității sectorului productiv non agricol în teritoriul GAL DRUMUL VOIEVOZILOR se impune din următoarele motive principale: potentialul oferit de piata locală și regională (includerea în Polul de Creștere Ploiești a comunelor Bărcănești și Berceni); forța de munca relativ calificata; funcţionarea la parametrii  eficienți  a actorilor economici din vecinatatea microregiunii  contribuie la schimburi economice favorizanti de crearea de noi  locuri de munca;

In microregiunea analizată desfăşurarea de activităţi neagricole (prelucrarea unor materii prime, servicii și comerţ) va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării comunităţii locale – DRUMUL VOIEVOZILOR în ansamblul său, contribuind astfel la asigurarea de venituri complementare și la creşterea gradului de utilizare a forţei de muncă.

infrastructura educațională și socială  are o deosebită importanţă pentru asigurarea condiţiilor  adecvate pentru pregătirea şi calificarea populaţiei în teritoriul GAL DRUMUL VOIEVOZILOR precum si pentru sprijinirea si protectia sociala a grupurilor vulnerabile identificate. In mare parte sistemul de invatamant local este la un nivel care sa asigure cerintele unui sistem de invatamant modern in conditii civilizate, insa au fost identificate si situatii unde necesita modernizari, reparatii in mare parte dotari si locuri de joaca .

Problemele sociale din microregiunea analizată sunt mai complexe decat in aparenta; s-a observat că la nivelul teritoriului exista necesitatea de a se interveni cu actiuni complementare protectiei sociale adresate grupurilor vulnerabile, indreptandu-ne atentia, in analiza datelor, in mod special catre copiii aflati in dificultate.

S-a constatat ca la nivelul microregiunii nu exista infrastuctura sociala adresata grupurilor vulnerabile identificate – copiii aflati in dificultate- unde sa se desfasoare activitati de consiliere si integrare sociala, ci doar activitati de protectie sociala desfasurate de compartimentul de specialitate din cadrul primariilor locale.

In urma analizarii datelor statistice dar si a datelor culese din teritoriu cu ocazia elaborarii prezentei SDL ne indica o crestere a situatiilor cu care se confrunta persoanele aflate in dificulate, din aceasta categorie mentionam copiii in general, si copiii de etnie roma in special, acestia din urma  necesitand o atentie  suplimentara si anume – integrarea sociala: copii neglijaţi, copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, copii cu nevoi,  copiii in pericol de abandon etc.

Inţelegand  prin noţiunea de „copil aflat în dificultate” copilul ce provine din familii social – vulnerabile, cuprinzând în această categorie copiii pentru care este necesară o măsură de protecţie sociala  includem si situatia in care parintii sunt cei care necesita masuri de consiliere si integrare sociala avand in vedere  că multe situaţii de dificultate la copil sunt provocate, voluntar sau involuntar, chiar de către părinţii lor care ar trebui să beneficieze de servicii de asistenţă socială primară alaturi de copii. Prin urmare, trebuie să se producă schimbări la nivelul părinţilor pentru a evita multe efecte negative asupra copiilor.

Tabel – grup vulnerabil copii

Codul SIRUTA Județ Comuna Total

romi

grup vulnerabil copii Romi grup vulnerabil copii Romani Total

Grup

vulnerabil

130552 Prahova Bărcanești 300 42 6 48
130614 Prahova Berceni 6 2 1 2
133090 Prahova Dumbrava 746 81 14 95
133438 Prahova Gherghița
136250 Prahova Olari 2 2
135020 Prahova Rîfov 65 12 3 15
Total teritoriu GAL 1117 137 26 162

Concluzii: Din analiza prezentata, ca raspuns la nevoia identificată in teritoriu, este evidenta necesitatea înființării unei infrastucturi sociale, in ceea ce priveste desfașurarea de măsuri și actiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune sociala. In consecinta, se evidentiaza necesitatea sprijinirii si reintegrarii copiilor aflati in situatiile mai sus mentionate, impunandu-se protejarea de riscul excluziunii sociale si mentinerea in cadrul familiei prin consilirea parintilor.