Procedura de selectie

CAPITOLUL XI Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse in cadrul SDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse in cadrul SDL

Procedura de evaluare a eligibilității și principiilor de selecție a proiectelor va fi intocmită în conformitate cu prevederile din fișa măsurii. Principiul de bază în evaluarea eligibilității este respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate ale solicitantului și proiectului.

Principiile de selecție sunt cele menționate în fișa măsurii. Criteriile de selecție aferente fiecărui principiu de selecție se vor stabili de GAL înaintea lansării fiecărei sesiuni de depunere proiecte și vor avea în vedere, în principal, atingerea obiectivelor SDL pe perioada implementării.

Scorul obținut dupa evaluarea criteriilor de selecție, așa cum sunt menționate pentru  fiecare sesiune și măsură din SDL, va sta la baza întocmirii Raportului de selecție.

Evaluarea proiectelor depuse se va efecua in cadrul GAL, sub responsabilitatea colectivului de evaluare din cadrul GAL, în situația în care serviciul nu se va externaliza. GAL va raspunde de desemnarea persoanelor cu pregatire profesională adecvata in procesul de evaluare a proiectelor.

Selecția proiectelor va avea la bază criteriile de selecție și departajare menționate în fișa fiecărei măsuri din SDL și se va efectua de către Comitetul de Selecție.

Obligațiile Comitetului de selecție și ale Comisiei de soluționare a contestațiilor sunt:

  • De a respecta confidențialitatea lucrărilor și imparțialitatea în adoptarea deciziilor;
  • Adoptarea deciziilor se face numai de către președinte și membri, cu majoritate simpla de voturi. În minuta întâlnirii se consemnează, după caz, motivele abținerii sau opiniei separate;
  • În adoptarea deciziilor se va respecta regula ”dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor va fi necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă;
  • Secretarul , consemnează în minute și rapoarte, respectiv Note justificative, deciziile adoptate în cadrul comitetului de selecție.
  • Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv

Atât Comitetul de Selecție, cât și Comisia de contestații se vor constitui și aproba de către partenerii GAL respectând următoarele cerințe:

  • Componența comisiilor trebuie să fie constituită majoritar din membri ai sectorului privat și societății civile (peste 50%);
  • În luarea deciziilor se vor lua măsuri de evitare a conflictului de interese, așa cum este definit în legislația națională;
  • Un membru (persoană) nu poate face parte din Comitetul de selecție și din Comisia de soluționare a contestațiilor.

Rezultatul activității Comitetului de selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor se concretizează în Raportul de selecție, respectiv Raportul de contestații, însușit sub semnătură de toți membrii.

 

 

 

 

Comitetul de selecție va fi format din 7 membri, din care 1 președinte, 6 membri.

PARTENERI PUBLICI
Partener Funcția în CS Tip/Observații
1. Comuna Rifov Preşedinte Instituţie publică
Comuna Olari Membru supleant Instituţie publică
2. Comuna Dumbrava Membru Instituţie publică
Comuna Berceni Membru supleant Instituţie publică
PARTENERI PRIVAȚI si  SOCIETATEA CIVILA
Partener Funcția în CS Tip/Observații
1 Stalemar Activ SRL Membru Transport rutier
I.I Mirica S Genel Gabriel Membru supleant Cultivarea cerealelor
2 I.I Ionita T Lucian Membru Creşterea pasarilor
C.M.V.I.Dr. Florian Simion

 

Membru supleant Medicina veterinara
3. Aldru Com SRL Membru Lucrari de constructii
Duta M. Cristinel aLEXANDRU I.I Membru supleant Cresterea bovinelor
4. I.I Nae Claudia Membru Cultivarea cerealelor
Parohia Sf. Nicolae Membru supleant
5. Asociatia Agro Legumicola Olari Membru Grup producatori
Nivalcone Prest Construct SRL Membru supleant Constructii

Pentru buna funcționare a Comitetului de selecție se vor desemna și membri supleanți, cu condiția respectării statutului juridic al membrului pe care îi înlocuiesc.

Comisia de contestații va fi formată din 3 membri, din care un președinte și 2 membri, la care se adaugă secretarul, fără drept de vot și, dacă este cazul, consultanți de specialitate.

COMISIA DE CONTESTAŢII
1.Comuna Gherghita Preşedinte Instituţie publică
2.Asociatia crescatorilor de animale si pasari Rifov Membru PRIVAT
3.Petre Rodica Elena Simona  I.I Membru PRIVAT

Pietraru Georgian I.I                 secretar                         PRIVAT